Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

 Szanowny Pacjencie!

 Na podst. Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II prowadzone przez SM spółka z o.o. z siedzibą ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo, które reprezentuje Prezes Dorota Anikiej

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: profilaktyka zdrowotna lub medycyny pracy, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenie społeczne, leczenie lub zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenie społeczne…  (Art.9 ust 2 lit.h RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są :

  • NFZ
  • Kancelaria, prawnik reprezentujący pacjenta
  • Ubezpieczyciel pacjenta
  • Osoby bliskie pacjentów, rodzina
  • Osoby, którym pacjent wyraził zgodę na dostęp do danych osobowych
  • Sanepid
  • Zakład pracy pacjenta
  • ZUS
  • Podmioty medyczne, do których kierowani są pacjenci
  • Laboratoria

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia tj. od dnia wpisania pacjenta do systemu przez okres 20 lat licząc od ostatniego udzielania świadczenia. W przypadku zgonu, od ostatniego udzielania świadczenia przez okres 20 lat,

5. Pacjentowi podającemu dane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia. Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania świadczenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Małgorzata Lewita
tel. 94 37 33805    wewn. 24
adres email:     m.lewita@centrumsm.eu

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.